Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Můj profil Klientské prostředí

Pravidla používání webových stránek

Článek 1 - Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek www.ekonomicke-stavby.cz (dále jen „Internetové stránky“) je společnost Ekonomické stavby s.r.o. se sídlem Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, IČ: 25224476, zapsaná v OR u KS v Plzni oddíl C, vložka 10006 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

1.2. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů a půdorysů domů, grafických vyobrazení domů, veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

1.3. Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví Internetové stránky (dále jen Uživatelé) při používání Internetových stránek se řídí těmito Pravidly používání webových stránek (dále jen Pravidla). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Internetových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.

1.4. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Internetových stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak (např.: žádost o zaslání tištěného katalogu nebo žádost o telefonický hovor).

Článek 2 - Způsob používání

2.1. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.ekonomicke-stavby.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2.2.Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Článek 3 - Omezení odpovědnosti provozovatele

3.1. Obsah těchto Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.

3.2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek.

3.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto Internetových stránek ani není odpovědný za obsah stránek, které odkazují na Internetové stránky www.ekonomicke-stavby.cz.

Článek 4 - Přístup na stránky

4.1. Obsah Internetových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.

Článek 5 - Ochrana osobních údajů

5.1. Některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách (např: vygenerování žádosti o zaslání tištěného katalogu ES, elektronického bulletinu nebo objednávka telefonického hovoru) mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

5.2. Provozovatel se zavazuje se zaslanými osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

6.1. Uživatel výše uvedené informace bere na vědomí a souhlasí s nimi.

6.2. Tyto podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

6.3. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem 1.1.2014.

AA stability - jsme stabilním partnerem
V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající.
V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti.
Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti
V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem.
V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.
ISO 14001:2004 - chráníme životní prostředí
V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.
Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu
Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.
Nejvyšší kvalita Quality International 2012
Stali jsme se laureátem ocenění "Nejvyšší kvalita Quality International 2012" v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.
Dom roka 2009 - 2015 na Slovensku
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.
Ochrana životního prostředí
Ekonomické stavby dbají na ochranu životního prostředí. Mají zavedený a certifikovaný systém ŘÍZENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle norem ISO 14001. Jako dar dostávají klienti strom Ekonomických staveb, kterým je Prunus Subhirtella "Pendula". Využitím programu Génius podporujete přírodu a snižujete ekologické zatížení naší planety.
Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - nabízíme skvělé domy
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14).
V roce 2016 získal dům Blanka 33 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné.
Ekonomické stavby - pomáhají
Pomáháme tam, kde vnímáme důležitost a velký význam projektů. Velkou radost nám v roce 2014 činil projekt Centra Hájek.
Tento projekt nás učí pokoře a hlubšího chápání světa kolem nás.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 026, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies | Zásady ochrany osobních údajů

Aplikaci naleznete na Google Play    Aplikaci naleznete na app Store