Katalog ZDARMA - obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“dále v textu jen Podmínky”) společnosti Ekonomické stavby s.r.o., se sídlem Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, IČO 25224476, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 10006/KSPL vedeném u Krajského soudu v Plzni e-mail info@ekonomicke-stavby.cz, telefonní číslo 377 825 782, adresa provozovny Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov („Společnost Ekonomické stavby s.r.o.”) upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto objednávajících a Nás, jakožto nabízejících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy - smlouvy o dodávce katalogu („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.ekonomicke-stavby.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://www.ekonomicke-stavby.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí webových stránek, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („https://www.ekonomicke-stavby.cz“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vaší objednávky v Našem formuláři, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Definice pojmů

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za katalog. Katalog je ZDARMA, Cena katalogu je 0 CZK.

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení katalogu. Za jeho zabalení nejsou účtovány žádné poplatky.

1.3. Celková cena odpovídá ceně za dopravu, nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky.

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

1.5. Objednávka katalogu je Váš závazný návrh a žádost o zaslání Katalogu naší společnosti.

1.6. Vy jste osoba objednávající na Našich webových stránkách, dále označovaná jako kupující.

1.7. Katalog je katalog domů a služeb naší společnosti.

2. Obecná ustanovení a poučení

2.1. Objednávka katalogu je možná přes webové rozhraní a také na základě telefonické žádosti.

2.2. Při Objednávce katalogu je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce katalogu tedy budeme považovat za správné a pravdivé.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste vytvořili Objednávku katalogu. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Katalogu; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí objednávkového formuláře, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě způsobu doručení katalogu a platby;
b) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Katalog, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka "Objednat s povinností platby" Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Ceny přepravného. Dokud nebude uhrazena Cena za dopravu, nevzniká Nám povinnost Vám zaslat Vámi objednaný Katalog.

4. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

4.1. Cena je vždy uvedena v rámci objednávkového formuláře, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou za dopravu uvedenou v rámci objednávkového formuláře a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3. Platbu Ceny za dopravu po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před odesláním Katalogu. Úhradu Ceny za přepravu můžete provést online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. Jiný způsob úhrady Ceny za přepravu není možný.

4.4. Vlastnické právo ke Katalogu na Vás přechází až poté, co zaplatíte Cenu za přepravu a Katalog převezmete.

5. Doručení Katalogu, přechod nebezpečí škody na věci

5.1. Katalog Vám bude odeslán nejpozději do 5 pracovních dní a bude doručován přepravní službou Zásilkovna, s podmínkou odběru na výdejních místech této společnosti

5.2. Katalog je možné doručit pouze v rámci České republiky.

5.3. Doba doručení Katalogu vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Katalogu Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

5.4. Po převzetí Katalogu od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Katalogu a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Katalog od dopravce převzít.

5.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Katalog, s výjimkou případů dle čl. 5.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Katalog doručit. Zároveň to, že Katalog nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Katalog uskladnit. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Katalog doručován opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6. Řešení sporů se spotřebiteli

6.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

6.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@ekonomicke-stavby.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy - smlouvy o dodávce katalogu uzavřené elektronickými prostředky.

6.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

7.2. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

7.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

7.4. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2023.